X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

فیلسوف ایرانی بی کرانه در دانش و فلسفه

آنکه همسایــه مرگ اســت ، از چیزی نمی هــراسد . حکیم ارد بزرگ


خویش را خوار نکنیم ، ارزش خود را براســتــی بدانیم . حکیم ارد بزرگ


آدمهــای بدکردار ، همگان را برای رسیـــدن به خواســته هــای خویش ، ابزار می سازنــــ ــد .  حکیم ارد بزرگ


بسیـــاری از آرزوهــایمان را می توانیم به آسانی ، با نشان دادن توانمنــــ ــدی خویش ، به دســت آوریم .  حکیم ارد بزرگ


آنکه نگاه و سخن اش ، لبریز از شادیســت ، در دوران سختــی نیز ، ماهی هــای بزرگتـــ ـری از آب می گیرد . حکیم ارد بزرگ


بهتـــ ـرین گونه آموزش به کودک ، همراه شدن با او در درون داســتانهــای پنــــ ــد آموز اســت . حکیم ارد بزرگ


کودکان سرزمین دروغ ، راســتگو نخواهنــــ ــد شد . حکیم ارد بزرگ


میــهمانی هــای فراوان از ارزش آدمی می کاهد، مگر دیـــدار پدر و مادر. حکیم ارد بزرگ


آدمیـــان با یکدیگر یکی نیســتنــــ ــد ، زنان و مردان ، هــر یک بگونه ایی می انــــ ــدیشنــــ ــد ، یکی دانســتن آدمیـــان درســت نیســت . حکیم ارد بزرگ


کسانی که احساسات دیگران را به ریشخنــــ ــد می گیرنــــ ــد ، جنایتکارنــــ ــد . حکیم ارد بزرگ


کسانی که پیوســته از دشمن خویش یـــاد می کننــــ ــد ، نادانســته ، او را بزرگ و بزرگتـــ ـر می کننــــ ــد .  حکیم ارد بزرگ


دشمنی ، به آدمی این زمان را می دهد که توانایی هــای خویش را باز شناسد .  حکیم ارد بزرگ


بدخو ، زنــــ ــدگی اش کوتاه اســت . حکیم ارد بزرگ


آنکه همسایــه مرگ اســت ، از چیزی نمی هــراسد . حکیم ارد بزرگ


خـــرد ، ابزار توانایســت . حکیم ارد بزرگ


مردم آدم هــای صبور و یـــا ساکت را با ادب می نامنــــ ــد ، حال آنکه خموشی و صبوری سنجشی درســت برای با ادب دانســتن نیســت . حکیم ارد بزرگ


 ادب خویش را هیچگاه فرو مگذار ، با وجود آنکه مورد ریشخنــــ ــد باشی. حکیم ارد بزرگ


خـــردمنــــ ــدان را می توان به سادگی از میـــان برداشــ ـت ، اما هیچ سیلابی ، توان نیســتــی انــــ ــدیشه آنهــا را نــــ ــدارد . حکیم ارد بزرگ


آدمیـــان خونریز ، از همه تـــ ـرسوتـــ ـر هســتنــــ ــد . حکیم ارد بزرگعکس ارد حکیم ، عکس جملات ارد بزرگ ، تصویر نوشته های ارد بزرگ ، ارد بزرگ کیست ؟ ، حکیم ارد بزرگ کیست ؟، درباره حکیم ارد بزرگ ، عکس مشاهیر ایران ، عکس مشاهیر خراسان ، عکس مشاهیر قشقایی ، عکس بزرگان ایل قشقایی ، عکس ایل بزرگ قشقایی ، عکس مشاهیر استان فارس ، عکس مشاهیر شیراز ، عکس چهره های ماندگار شیراز ، ، عکس سخنان بزرگان ، ارد کیست ؟ ، عکس نوشته های حکیم ارد بزرگ


جوانان بایـــد بداننــــ ــد ، برای رسیـــدن به آرزوهــای بزرگ ، لاجرم نبایـــد همه چیز ، همین آغاز مهیـــا باشد ، بدون خجالت به کاری (حتــی ساده و پیش پا افتاده) مشغول شــ ـویـــد ، کار و کوشش شما ، درهــای پیروزی را ، یکی پس از دیگری ، خواهد گشــ ـود . حکیم ارد بزرگ


 پاکتـــ ـرین آرزوهــا ، در سینه مهــربانان اســت . حکیم ارد بزرگ


آدمیـــان تنهــا با مهــر ، به یکدیگر گره می خورنــــ ــد . حکیم ارد بزرگ


مانــــ ــدگارتـــ ـرین نوا ، آهنگ مهــربانی اســت . حکیم ارد بزرگ


مهــری مانــــ ــدگار می مانــــ ــد ، که در آن ادب و برخورد درســت ، هویـــدا باشد . حکیم ارد بزرگ


 آزادیخواهی ، نجابت و شــ ــرف ، مایــه سرفرازی ایرانیـــان بوده و هســت . حکیم ارد بزرگ


نفرین ابدی بر کسانی که ، تــیشه به ریشه همبســتگی ایرانیـــان می زننــــ ــد .  حکیم ارد بزرگ


 ایران ، ایران ما ، شکوه و بزرگی تو ، آرزوی همه ماســت . حکیم ارد بزرگ


 هیچ نامی هماننــــ ــد "ایران" ، برآزنــــ ــده سرزمین ما نیســت . حکیم ارد بزرگ


تنهــا راه نجات یک سرزمین ، آگاه نمودن توده مردم اســت . حکیم ارد بزرگ


افسوس که چشمان مردم میــهنم ، مردگان را بهتـــ ـر از زنــــ ــدگان می بیننــــ ــد . حکیم ارد بزرگ


 مرده پرســتــی هنر ایرانیـــان شده اســت ، تا زمانی که  اساطیر و مشاهیر خود را در بین  مردگان جســتجو می کننــــ ــد رنگ رشد و پیشــ ــرفت را نخواهنــــ ــد دیـــد . حکیم ارد بزرگ


 ایران زیبا و ارزشمنــــ ــد ، ایران آزاد اســت . حکیم ارد بزرگ


 زیباتـــ ـرین خوی ایرانیـــان ، "آزادیخواهی" بوده و هســت . حکیم ارد بزرگ


آتش خشم را ، با آب سکوت خاموش کن .  حکیم ارد بزرگ


برای رسیـــدن به گنج خـــرد ، بارگاه دانشــ ـت را بزرگتـــ ـر بساز .  حکیم ارد بزرگ


آگاهی ، آرمان را نزدیک می کنــــ ــد و از دوباره روی ، بازمان می دارد .  حکیم ارد بزرگ


بدون خودآگاهی میــهنی ، کشــ ـور رنگ پیشــ ــرفت به خود نمی گیرد .  حکیم ارد بزرگ


با روشنگری ، می توان پیشدار بسیـــاری از آشــ ـوب هــا بود .  حکیم ارد بزرگ


آنگاه که مردم بر داشــ ـته هــای خویش آگاه باشنــــ ــد ، دیگر تن به ســتم نمی سپارنــــ ــد .  حکیم ارد بزرگ


از خاطرات تلخ ، راه و دری بسوی خوشبختــی بسازیم . حکیم ارد بزرگ


انکار و فراموشی احساسات پاک نوجوانان و جوانان ، می توانــــ ــد عشق هــای آتشین و غیر قابل کنتـــ ـرل بوجود بیـــاورد .  حکیم ارد بزرگ


خانواده هــایی که بینشی دگم و آهنین بر آنهــا سوار اســت ، فرزنــــ ــدانی آشــ ـوبگر و عشاقی یـــاغی ، پدیـــد خواهنــــ ــد آورنــــ ــد . حکیم ارد بزرگ


در داســتان لیلی و مجنون بیش از عشق ، دیوانگی و افسونزدگی دیـــدم ، عشق آزاد کننــــ ــده زیباتـــ ـرین احساسات  و توانایی هــای آدمی برای بهــروزی و پیشــ ــرفت خود و دیگر آدمیـــان اســت . حکیم ارد بزرگ


عکس ارد حکیم ، عکس جملات ارد بزرگ ، تصویر نوشته های ارد بزرگ ، ارد بزرگ کیست ؟ ، حکیم ارد بزرگ کیست ؟، درباره حکیم ارد بزرگ ، عکس مشاهیر ایران ، عکس مشاهیر خراسان ، عکس مشاهیر قشقایی ، عکس بزرگان ایل قشقایی ، عکس ایل بزرگ قشقایی ، عکس مشاهیر استان فارس ، عکس مشاهیر شیراز ، عکس چهره های ماندگار شیراز ، ، عکس سخنان بزرگان ، ارد کیست ؟ ، عکس نوشته های حکیم ارد بزرگ


در عشق ، شــ ــرف و آزادی هســت زنــــ ــدگی و پاکی هســت ، نام عشق برازنــــ ــده هــر کار غیر شــ ــرافتمنــــ ــدانه ایی نیســت . حکیم ارد بزرگ


 بسیـــاری وهم خویش را ، عشق می نامنــــ ــد حال آنکه عشق راه بالنــــ ــدگی شکوفه به میوه اســت ، زیبا و ناب شدن برای رشد و پویش بهتـــ ـر دودمانهــای آینــــ ــده .  حکیم ارد بزرگ


شناخت درســت فراخنای بیکران گیتــی ، آدمهــای تنــــ ــدرو و خشن را هم ، آرام و نرم خو خواهد نمود . حکیم ارد بزرگ


عکس ارد حکیم ، عکس جملات ارد بزرگ ، تصویر نوشته های ارد بزرگ ، ارد بزرگ کیست ؟ ، حکیم ارد بزرگ کیست ؟، درباره حکیم ارد بزرگ ، عکس مشاهیر ایران ، عکس مشاهیر خراسان ، عکس مشاهیر قشقایی ، عکس بزرگان ایل قشقایی ، عکس ایل بزرگ قشقایی ، عکس مشاهیر استان فارس ، عکس مشاهیر شیراز ، عکس چهره های ماندگار شیراز ، ، عکس سخنان بزرگان ، ارد کیست ؟ ، عکس نوشته های حکیم ارد بزرگ


شــ ـورانگیزتـــ ـرین مهــر ، دلدادگی به میــهن اســت . حکیم ارد بزرگ


اگر ارزش هــای میــهنی کمرنگ شــ ـونــــ ــد ، یکپارچگی کشــ ـورهــا به چالش کشیـــده می شــ ـود . حکیم ارد بزرگ
نظرات (0)
نام :
ایمیل : [پنهان میماند]
وب/وبلاگ :
برای نمایش آواتار خود در این وبلاگ در سایت Gravatar.com ثبت نام کنید. (راهنما)
داستان پاندا کو نفوکار در ایران

سیندرلا در ایران

نقد سریال میخک

بررسی فیلم لوسی

سریال رودخانه برفی

نقد سریال عطسه از مهران مدیری - رها ماهرو

جیگر ، کلاه قرمزی

سریال نفس گرم

سریال های نوروز 1395

نقد و بررسی فیلم پذیرایی ساده - رها ماهرو

در حاشیه 2

سریال آسمان من

حکیم ارد بزرگ , ارد بزرگ , Great Orod , philosophy , Iranian philosopher