فیلسوف ایرانی بی کرانه در دانش و فلسفه

ابزار انــــ ــدیشه درســت ، فریـــاد و شمشیر نیســت . حکیم ارد بزرگ


جوانان بایـــد از پیران جهــان دیـــده ، راه درســت زنــــ ــدگی را بپرسنــــ ــد ، آنهــا رایزنان و گنجینه هــای با ارزشی ، از خـــرد و انــــ ــدیشه انــــ ــد .  حکیم ارد بزرگ


بدتـــ ـرین گونه عشق ، دلدادگی به آدمی دیگر اســت به جای چنین دلدادگی بایـــد عاشق انسانیت ، میــهن ، آزادی و شــ ــرف یک سرزمین بود . حکیم ارد بزرگ


دلدادگی و عشق را از زنــــ ــدگی بگیریم ، تنهــا و آواره ایم . حکیم ارد بزرگ


خود را تا هنگاهی همراه داری ، که دلداده نشده ایی ، دلبســته ، با خویشــ ـتن خویش بیگانه اســت . حکیم ارد بزرگ


بازده رنج و سختــی خـــردمنــــ ــدان ، انــــ ــدرزهــای شیرین و پنــــ ــدآموز اســت .  حکیم ارد بزرگ


هــرگز به کودکانتان نگوییـــد ، پیشه آینــــ ــده اش چه باشد ، همواره به او ادب و ســتایش دیگران را آموزش دهیـــد ، چون با داشــ ـتن این ویژگیــهــا ، همیشه او نگار مردم و شما در نیکبختــی خواهیـــد بود و اگر اینگونه نباشد ، هیچ پیشه ای نمی توانــــ ــد به او و شما بزرگی بخشد . حکیم ارد بزرگ


رسانه هــای آزاد ، دشمن همیشگی بزهکاراننــــ ــد . حکیم ارد بزرگ


دیـــدگاه خوب مردم ، بهتـــ ـرین پشــ ـتــیبان و تکیــه گاه برگزیـــدگان اســت .  حکیم ارد بزرگ


ویرایش فرهنگ نادرســت ، برای یک سرزمین ، بسیـــار مهم اســت ، خوشبختانه اینتـــ ـرنت و رسانه هــا به این چرخه ، تنــــ ــدی بخشیـــده انــــ ــد .  حکیم ارد بزرگ


فرهنگ اشــ ـتباه را ، بی مهــابا کنار بگذاریم ، با ماســت مالی آن ، فرزنــــ ــدان خویش را دچار تباهی خواهیم نمود .  حکیم ارد بزرگ


رسانه بیمار ، افکار عمومی را فراری می دهد . حکیم ارد بزرگ


 شالوده و زیربنای گســتـــ ـرش هــر کشــ ـور ، فرهنگ درســت اســت .  حکیم ارد بزرگ


خـــردمنــــ ــدان و فرهنگ سازان ، همیشه زنــــ ــده انــــ ــد . حکیم ارد بزرگ


جدایی از زنــــ ــدگی زناشــ ـویی ، دلیلی برای رهــا کردن فرزنــــ ــد نیســت . رهــا نمودن فرزنــــ ــد ، هم وزن جنایت ، شــ ــرم آور اســت . حکیم ارد بزرگ


هیچ گاه برای آغاز دیر نیســت ، همین بس که به خود بگوییم : اینبار ، کار ناتمام را به پایـــان می رسانم .  حکیم ارد بزرگ


هیچ کس و هیچ چیز ، نمی توانــــ ــد از پوینــــ ــدگی ما جلوگیری کنــــ ــد .  حکیم ارد بزرگ


جهــان را آغاز و انجامی نیســت ، آنچه هســت ، دگرگونی در گیتــی اســت . ما دگرگونی در درون گیتــی را زایش و مرگ می نامیم . ما بخشی از دگرگونی در گیتــی هســتــیم ، دگرگونی که در نهــان خود ، پویش و شکوفایی را پیگیری می کنــــ ــد . بروز آینــــ ــده ما ، بسیـــار فربه تـــ ـر از امروز خواهد بود ، ما در درون گیتــی ، در حال پرتاب شدن هســتــیم ، پرتاب به سوی جایی و نمایی که هیچ چیز از آن نمی دانیم ، همان گونه که در کودکی از این جهــان هیچ نمی دانســتــیم . میـــدان دیـــد ما ، با همه فراخنایی خود ، می توانــــ ــد همچون شبنمی کوچک باشد بر جهــانی بسیـــار بزرگتـــ ـر از آنچه ما امروز از گیتــی در سر می پرورانیم ، پس ، گیتــی بی آغاز و بی پایـــان اســت . حکیم ارد بزرگ


خواســت واپسین آدمی ، شناور شدن در بسامــدهــا و امواج گیتــی اســت . حکیم ارد بزرگ


بزرگتـــ ـرین گمشده هــای ما در زنــــ ــدگی ، نزدیکتـــ ـرین هــا به ما هســتنــــ ــد .  حکیم ارد بزرگ


آنکه مهــربان نیســت ، بیمار اســت . حکیم ارد بزرگ


مهــربانی ، هدیــه پاک گیتــی در درون همه ما آدم هــاســت . حکیم ارد بزرگ


پدران و مادرانی که فرزنــــ ــدان بسیـــار دارنــــ ــد ، توانایی آموزش آنهــا را از دســت می دهنــــ ــد . حکیم ارد بزرگ


گفتار و کردار آدمهــای پیرامون ما ، خواه ناخواه ، بر انــــ ــدیشه ما تاثیرگذار خواهنــــ ــد بود .  حکیم ارد بزرگ


آنکه زیبایی خـــرد را نــــ ــدیـــد ، گرفتار زیبایی آدمیـــان شد و بدین گونه ، از هــر چه داشــ ـت ، تهی گشــ ـت .  حکیم ارد بزرگ


نگهداری از زیســت بوم هــای گیـــاهی و جانوری ، ریشه در منش و فرهنگ ما دارد . حکیم ارد بزرگ


ابزار انــــ ــدیشه درســت ، فریـــاد و شمشیر نیســت . حکیم ارد بزرگ


عکس ارد حکیم ، عکس جملات ارد بزرگ ، تصویر نوشته های ارد بزرگ ، ارد بزرگ کیست ؟ ، حکیم ارد بزرگ کیست ؟، درباره حکیم ارد بزرگ ، عکس مشاهیر ایران ، عکس مشاهیر خراسان ، عکس مشاهیر قشقایی ، عکس بزرگان ایل قشقایی ، عکس ایل بزرگ قشقایی ، عکس مشاهیر استان فارس ، عکس مشاهیر شیراز ، عکس چهره های ماندگار شیراز ، ، عکس سخنان بزرگان ، ارد کیست ؟ ، عکس نوشته های حکیم ارد بزرگ


دســت اســتاد خویش را ببوس، چون او هم پدر اســت هم پرورنــــ ــده خـــرد .  حکیم ارد بزرگ


خـــردمنــــ ــدان همچون بازهــا ، دیـــدی گســتـــ ـرده و باز دارنــــ ــد .  حکیم ارد بزرگ


بردباری در توان هــر کسی نیســت ، کسانی که بردبارنــــ ــد ، فرمانروایی می کننــــ ــد .  حکیم ارد بزرگ


عکس ارد حکیم ، عکس جملات ارد بزرگ ، تصویر نوشته های ارد بزرگ ، ارد بزرگ کیست ؟ ، حکیم ارد بزرگ کیست ؟، درباره حکیم ارد بزرگ ، عکس مشاهیر ایران ، عکس مشاهیر خراسان ، عکس مشاهیر قشقایی ، عکس بزرگان ایل قشقایی ، عکس ایل بزرگ قشقایی ، عکس مشاهیر استان فارس ، عکس مشاهیر شیراز ، عکس چهره های ماندگار شیراز ، ، عکس سخنان بزرگان ، ارد کیست ؟ ، عکس نوشته های حکیم ارد بزرگاُرُد ، یک ایرانی اســت ، نام شناسنامه ایی او ، مجتبی شــ ــرکاء می باشد . در نیمه شبی پر برف ، از ماه دی ، در شهــر مشهد زاده شد ، او دومین فرزنــــ ــد خانواده اســت . پدرش محمــد تقی شــ ــرکاء ، فرزنــــ ــد بابا ، از شهــر شیروان در خـــراسان شمالی بود ، مردی بسیـــار نیک و مهــربان که تا آخـــرین زمان زنــــ ــدگی ، دل به کانون گرم خانواده داشــ ـت . مادر اُرُد ، فاطمه جاهد طبسی از ایل قشقایی شیراز بود ، زنی دانش آموخته و دلسوز ، که همه عمر برای رشد فرزنــــ ــدان دلبنــــ ــدش کوشش نموده و رنج هــا کشیـــد . اُرُد سه برادر به نام هــای مرتضی ، مصطفی و مجیـــد ،  و سه خواهــر به نام هــای فروغ ، ملیحه و الهه دارد . نام تنهــا فرزنــــ ــد اُرد ، غزاله می باشد . ارد سال هــا در شهــرهــای مشهد ، تهــران ، شیروان و شهــرکرد زنــــ ــدگی کرده اســت ، او هم اکنون ، در شهــر زیبای کرج زنــــ ــدگی می کنــــ ــد . حکیم ارد بزرگ


سوگنــــ ــد به مهــر که هیچ انــــ ــدیشه ایی ، بی آن توان ایســتایی نــــ ــدارد . حکیم ارد بزرگ

نظرات (0)
نام :
ایمیل : [پنهان میماند]
وب/وبلاگ :
برای نمایش آواتار خود در این وبلاگ در سایت Gravatar.com ثبت نام کنید. (راهنما)
داستان پاندا کو نفوکار در ایران

سیندرلا در ایران

نقد سریال میخک

بررسی فیلم لوسی

سریال رودخانه برفی

نقد سریال عطسه از مهران مدیری - رها ماهرو

جیگر ، کلاه قرمزی

سریال نفس گرم

سریال های نوروز 1395

نقد و بررسی فیلم پذیرایی ساده - رها ماهرو

در حاشیه 2

سریال آسمان من

حکیم ارد بزرگ , ارد بزرگ , Great Orod , philosophy , Iranian philosopher