X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

فیلسوف ایرانی بی کرانه در دانش و فلسفه

حکیم ارد بزرگ : مهمتـرین آرمان کشورهــای جنوب خلیج فارس ، نابودی عظمت و اقتدار ایران اســت .


عشق ، همچون توفان ، سرزمین غبار گرفته وجود را پاک می کنــــ ــد و انگیزه رشد و باروری ، روزافزون می گردد . حکیم ارد بزرگ


 مهمتـــ ـرین آرمان کشــ ـورهــای جنوب خلیج فارس ، نابودی عظمت و اقتدار ایران اســت . حکیم ارد بزرگ


 کشــ ـورهــای عربی جنوب ایران ، چه در هنگام جنگ و چه در هنگام صلح ، همواره با ایرانیـــان در حال جنگ و ســتــیز بوده انــــ ــد . حکیم ارد بزرگ


عکس ارد حکیم ، عکس جملات ارد بزرگ ، تصویر نوشته های ارد بزرگ ، ارد بزرگ کیست ؟ ، حکیم ارد بزرگ کیست ؟، درباره حکیم ارد بزرگ ، عکس مشاهیر ایران ، عکس مشاهیر خراسان ، عکس مشاهیر قشقایی ، عکس بزرگان ایل قشقایی ، عکس ایل بزرگ قشقایی ، عکس مشاهیر استان فارس ، عکس مشاهیر شیراز ، عکس چهره های ماندگار شیراز ، ، عکس سخنان بزرگان ، ارد کیست ؟ ، عکس نوشته های حکیم ارد بزرگ


 کوروش ، داریوش ، نادر و ابوعلی سینا و ... مرده انــــ ــد ، از جنازه آنهــا چه می خواهیـــد ؟ اگر به آن میزان زمانی که صرف تعریف و تمجیـــد آنهــا می کنیـــد را صرف تشــ ـویق زنــــ ــدگان می کردیـــد امروز کشــ ـوری بسیـــار آبادتـــ ـر و هزاران هزار چهــره فاخـــر داشــ ـتــیم . حکیم ارد بزرگ


 مردی که نفس و مهــر یک زن ، همراهی اش نمی کنــــ ــد ، همواره خویشــ ـتن را می خـــراشد . حکیم ارد بزرگ


 فرهنگ اشــ ـتباه می توانــــ ــد از پسران و دختـــ ـرانی که قرار اســت سرزمینی را به سوی رشد و پویش همه جانبه در عرصه هــای گوناگون علمی و صنعتــی پیش براننــــ ــد ، عشاقی دون و آدمهــایی چشم چران بزک کرده بوجود بیـــاورد .  حکیم ارد بزرگ


خواســتن زلف و چشم و عشــ ـوه یـــار ، عشق نیســت ... عشق پیر و زشــ ـت نمی شــ ـود ، خیـــانت نمی کنــــ ــد ، عشق بزرگتـــ ـرین خواســت و خورشیـــد آهنربایی انتهــای انــــ ــدیشه ماســت . حکیم ارد بزرگ


عاشق انسانیت بودن بسیـــار با ارزشــ ـتـــ ـر از عاشق یک انسان بودن اســت. حکیم ارد بزرگ


 آرمان بزرگ ، همواره زاینــــ ــده امیـــد اســت .  حکیم ارد بزرگ


هیچ اهــرمی ، همچون بردباری و امیـــد ، نمی توانــــ ــد سختــی هــا را از پیش پایمان بردارد .  حکیم ارد بزرگکسانی که سازنــــ ــده و درمانگر هســتنــــ ــد ، کارشان را با فریـــاد و غوغا پیش نمی برنــــ ــد . حکیم ارد بزرگ


فریـــادهــای دردناک و ســتمــدیـــده ، شمشیرهــاییســت که هــر آن ، به گونه ای بر روان ســتمگران فرود می آینــــ ــد . حکیم ارد بزرگ


بدهکار ، فر و جایگاه خویش را به بازی گرفته اســت . حکیم ارد بزرگ


سیـــاســتمــداران آزموده از همان چشمه ایی می نوشنــــ ــد ، که مردم را سیراب می کنــــ ــد . حکیم ارد بزرگ


اینتـــ ـرنت ، بزرگتـــ ـرین میراث و دانشنامه ما ، برای نسل هــای آینــــ ــده اســت . حکیم ارد بزرگ


برگهــا ، دســت هــای کوچک و باز فرزنــــ ــدان آینــــ ــده هــر سرزمین هســتنــــ ــد که بایـــد پاسشان داشــ ـت . حکیم ارد بزرگ


زیســتگاه ما ، براســتــی آینه فرهنگ ماســت . حکیم ارد بزرگ


دســتان بزهکاران را ، از دامان زیســتگاه هــای جانوری ، کوتاه کنیم . حکیم ارد بزرگ


دگرگونی ، پایکوبی زمین اســت ، برای پویش و زنــــ ــدگی . حکیم ارد بزرگ


گیتــی ، خود زایشگر اســت ، زایشگر چیزی که به آن نیـــاز دارد . حکیم ارد بزرگ


چرا به دنبال زیســتگاه هــای بکر و دســت نخورده هســتــیم ؟ پاسخ ساده اســت ، چون نمی خواهیم دســت نابودگر آدم هــا را ببینیم .  حکیم ارد بزرگ


دارایی یک کشــ ـور ، تنهــا در بانک هــا نیســت ، گونه هــای گیـــاهی و جانوری ، دارایی بسیـــار با ارزشــ ـتـــ ـری اســت . حکیم ارد بزرگ


ســتایش گران میــهن ، زنان و مردان آزاده انــــ ــد . حکیم ارد بزرگ


میــهن پرســتــی ، آرمان برآزنــــ ــدگان اســت . حکیم ارد بزرگ


آنکه به سرنوشــ ـت میــهن و مردم سرزمین خویش ، بی انگیزه اســت ، ارزش یـــاد کردن نــــ ــدارد . حکیم ارد بزرگ


عکس ارد حکیم ، عکس جملات ارد بزرگ ، تصویر نوشته های ارد بزرگ ، ارد بزرگ کیست ؟ ، حکیم ارد بزرگ کیست ؟، درباره حکیم ارد بزرگ ، عکس مشاهیر ایران ، عکس مشاهیر خراسان ، عکس مشاهیر قشقایی ، عکس بزرگان ایل قشقایی ، عکس ایل بزرگ قشقایی ، عکس مشاهیر استان فارس ، عکس مشاهیر شیراز ، عکس چهره های ماندگار شیراز ، ، عکس سخنان بزرگان ، ارد کیست ؟ ، عکس نوشته های حکیم ارد بزرگ


میــهن دوســتــی و آزادیخواهی ، کلیـــد درمان بسیـــاری از ناراســتــی هــاســت . حکیم ارد بزرگ


با بردباری ، همه چیز در چنگ توســت .  حکیم ارد بزرگ


خـــردمنــــ ــدان ، آشــ ـتــی جو و نرم خو هســتنــــ ــد .  حکیم ارد بزرگ


مهــربانی از سادگی و حماقت نیســت ، مهــربانان به یکی از مهمتـــ ـرین قوانین و هنجار هــای گیتــی باور دارنــــ ــد و آن اصل کنش و واکنش اســت ساده آنکه بایـــد مهــر ورزیـــد تا مهــر دیـــد . حکیم ارد بزرگ


سخنان زیبا ، بازده روزهــای سخت گذشــ ـته اســت . حکیم ارد بزرگ


می گوینــــ ــد ، رسیـــدن به آرامش آرمان اســت ، بایـــد گفت آرامش هماننــــ ــد تختگاه نوک کوه اســت ، آیـــا کوهنورد همیشه بر آن خواهد مانــــ ــد ؟ بیشــ ـتـــ ـر زمان زنــــ ــدگی او در کوهپایــه و دامنه می گذرد ، به امیـــد رسیـــدن به آرامشی انــــ ــدک و دوباره نهیب دل و دلدادگی به فرازی دیگر . حکیم ارد بزرگ


آدم هــای دور انــــ ــدیش، بازیچه رخدادهــای ناگهــانی و روزمره نمی شــ ـونــــ ــد. حکیم ارد بزرگ


برای جلوگیری از تباهی و بیراهه روی ، راه نقد و ارزیـــابی را باز بگذاریم .  حکیم ارد بزرگ


 گاهی تنهــا با سکوت ، می توان سخن گفت . حکیم ارد بزرگ


زادروز خود و نزدیکانمان را فراموش نکنیم ، جشن بگیریم و شادی را به یکدیگر هدیــه دهیم . حکیم ارد بزرگ


 آدم هــای فرهمنــــ ــد ، پیوســته بدنبال آغازهــای شیرین هســتنــــ ــد ، تا از آن بزم و جشن بسازنــــ ــد . حکیم ارد بزرگ


سخنان زیبا و دوســت داشــ ـتنی بگوییم ، چرا که آنهــا ، نگاره و صورت ما ، در انــــ ــدیشه دیگران خواهنــــ ــد شد .  حکیم ارد بزرگ


انــــ ــدرز جوان بایـــد کوتاه ، تازه و داســتان وار باشد .  حکیم ارد بزرگ


فراموش نشدنی تـــ ـرین آموخته هــا ، آنهــایی اســت ، که انــــ ــدوهی فراوان برای بدســت آوردنشان کشیـــده ایم .  حکیم ارد بزرگ


پنــــ ــد و انــــ ــدرزهــای پیران ، آخـــرین تــیرهــای آن هــا ، برای ادامه زنــــ ــدگی ، در دودمانهــای آینــــ ــده و پسین اســت . حکیم ارد بزرگ


سخن مهــر آمیز و دلگرم کننــــ ــده ، می توانــــ ــد از فانوس کوچک ، ســتاره بسازد . حکیم ارد بزرگ


میــهن دوســتان ، آبادگرنــــ ــد نه کشــ ـتارگر ... حکیم ارد بزرگ


پرچم یک سرزمین ، بایـــد نماد مهــر ، آزادی و امنیت باشد . حکیم ارد بزرگ


ارتشیـــان تنهــا نگاهبان "پرچم و شــ ــرف" یک سرزمین نیســتنــــ ــد ، همه مردم ، بویژه اهل فرهنگ ، هنر ، دانش و صنعت ... همه بایـــد پاسبان آن باشنــــ ــد . حکیم ارد بزرگ


مردان و زنان کهن ، با مهــربانی در بین مردم سرزمین خویش ، همبســتگی و دوســتــی می آفریننــــ ــد . حکیم ارد بزرگ


چه نیک مردان و زنان برآزنــــ ــده ایی که همچون باران می بارنــــ ــد ، برای شکوفا شدن انــــ ــدیشه آینــــ ــدگان .  حکیم ارد بزرگ


سخن برآزنــــ ــدگان ، آهنگ خیزش بیشــ ـتـــ ـر اســت . حکیم ارد بزرگ


برای آنکه روانت را بپروری ، در آغاز با خود یکی شــ ـو . حکیم ارد بزرگ


عشق نبایـــد آدمی را به گوشه نشینی وادار کنــــ ــد ، این شیفتگی بایـــد توان پرتاب انسان ، به سوی آرمان هــای راســتــین را داشــ ـته باشد . حکیم ارد بزرگ


 دلباختگی ، خواســتــی جاودانه اســت ، هــر کششی عشق نیســت . حکیم ارد بزرگ


عشق ، تنهــا با از خودگذشــ ـتگی ارزش می یـــابد . حکیم ارد بزرگ


به یـــاد بیـــاوریم که انسانیم و انسانیت ، مهمتـــ ـرین چیزی اســت که از ما انتظار می رود . حکیم ارد بزرگ


عشق بخشش می آورد ، بخشیـــدن از همه چیز و مهمتـــ ـر از همه ، زمان را که با ارزشــ ـتـــ ـرین داشــ ـته ماســت . حکیم ارد بزرگ


در عشق راســتــین ، بدنبال سود جســتن نیســتــیم ، می بخشیم برای پرواز ، رهــایی و آزادگی . حکیم ارد بزرگ

نظرات (0)
نام :
ایمیل : [پنهان میماند]
وب/وبلاگ :
برای نمایش آواتار خود در این وبلاگ در سایت Gravatar.com ثبت نام کنید. (راهنما)
داستان پاندا کو نفوکار در ایران

سیندرلا در ایران

نقد سریال میخک

بررسی فیلم لوسی

سریال رودخانه برفی

نقد سریال عطسه از مهران مدیری - رها ماهرو

جیگر ، کلاه قرمزی

سریال نفس گرم

سریال های نوروز 1395

نقد و بررسی فیلم پذیرایی ساده - رها ماهرو

در حاشیه 2

سریال آسمان من

حکیم ارد بزرگ , ارد بزرگ , Great Orod , philosophy , Iranian philosopher